GDPR Privacy Policy

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereği; Art Competition Turkey olarak siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasının öncelikli prensiplerimiz arasında yer aldığını belirtir; sizleri karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hakkında bilgilendirmek isteriz.


Kişisel verilerin işlenme amaçları


Kişisel verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilen işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kanun kapsamında, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Art Competition Turkey tarafından; mevzuatta düzenlenen ve kamu tüzel kişilerince öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek; yazılım geliştirilmesi ve bu kapsamda danışmanlık hizmetleri sunmak dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın geliştirilen tüm yazılımlar ve sunulan tüm hizmetlerde ve bunların tanıtım ve reklamlarında kullanmak amacıyla temin edilerek işlenmektedir.


Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, yurtiçi/yurtdışında bulunan sunucular, iş ve çözüm ortaklarıyla ve hizmet aldığı ve sunduğu tüm üçüncü kişilerle, kamu tüzel kişileriyle ve yargı mercileriyle paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı veya tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak tarafımıza başvurarak:


1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıda belirtilen (5) ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen yukarıdaki haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde, taleplerinizi tarafımıza, noter kanalıyla ya da iadeli posta aracılığı ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.